Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Skrold Antikvariat

Debatemner

Nyeste emne
Ingen emner oprettet
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet

Vedtægter for Vendsyssel Arkæologiske Forening


Navn § 1 Foreningens navn er "Slagbulen" Vendsyssel Arkæologiske Forening.

Formål § 2 Foreningens formål er:
- at være samlende organ for arkæologiinteresserede i Vendsyssel
- at udvide medlemmernes kendskab til den danske oldtid
- at fremme kendskabet til korrekt behandling af fundsteder og fund.

Medlemmer § 3 Foreningen optager alle med interesse for arkæologi. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent.

Kontingent § 4 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Generalforsamling § 5

1: Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker skriftligt senest 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, fremsendes til formanden senest 1. februar.

2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne fremsender begæring herom.

3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når de er lovligt indvarslede. Beslutninger tages med almindeligt flertal, se dog § 9. Der kan stemmes med fuldmagt.

4: Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab til godkendelse. Budget og kontingent for det kommende år.
4. Forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen § 6
1: bestyrelsen består af 5 medlemmer, Bestyrelsen vælges for 2 år med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.
2: Der vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
3: Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages under et og skal være skriftligt, såfremt blot en mødedeltager kræver det.
4: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og pr-person.

Regnskab § 7
1: Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres 14 dage før generalforsamlingen.
2: Der vælges hvert år 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
3: Formand og kasserer tegner bestyrelsen.

Eksklusion § 8 Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål og interesser, bringer foreningen i miskredit kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende skriftlig indsigelse til bestyrelsen. Sagen afgøres endeligt på førstkommende generalforsamling.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen § 9
1: Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, der har dette punkt på dagsordenen. Til gengæld kan da alle
paragraffer behandles. Vedtagelse skal ske med 2/3 flertal af de deltagende medlemmer.
2: Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamling, der har dette ene punkt på dagsordenen. Vedtagelse kan kun ske, såfremt 3/4 af de deltagende medlemmer stemmer for opløsning.
3: Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle aktiver gives til kulturelle aktiviteter for børn og unge.


Vedtaget på stiftende generalforsamling på Vendsyssel historiske Museum onsdag den 14. juni 2006


Pernille Marryat Christensen, Jørgen Christiansen, Tove Marquardsen, Torben Nilsson, Marianne Hvass Nielsen

Kim F. Rasmussen, Bruno Vrangager

 

 

§ 2, 6, 7,8 og 9 ændret på ekstraordinær generalforsamling 16. april 2012


 

 

  • 3: Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle aktiver gives til kulturelle aktiviteter for børn og unge.

 

Siden dannet på: 0.14 sekunder
488,917 Unikke besøg